Mobiliteit in Parkrijk

In RijswijkBuiten wordt gebouwd aan een duurzame woonwijk. Naast energiezuinige woningen, voorzieningen en een groen en waterrijke inrichting van de openbare ruimte, betekent dit ook dat er bewust wordt omgegaan met de (schaarse) beschikbare ruimte en mobiliteit.

Parkeren

Bewoners worden gestimuleerd om zo veel als mogelijk gebruik te maken van duurzamere vormen van mobiliteit, zoals fietsen, deelauto’s en openbaar vervoer. Daarom is hier bij de ontwikkeling van deelgebied Parkrijk vanaf het begin rekening mee gehouden. Zo is er minder ruimte voor autoverkeer, waardoor per woning wordt rekening gehouden met een gemiddelde parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning, waarvan 0,3 voor bezoekersparkeren. Hierdoor ontstaat een leefbare buurt, met minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de autoluwe straten.

Deelmobiliteit

Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen. De aanleg en het aanbod van deze voorzieningen maken onderdeel uit van de ontwikkeling van Parkrijk. Dit houdt in dat er op 8 tot 11 centrale plekken in Parkijk mobiliteitspunten (zogenaamde Hely Hubs) gerealiseerd worden.

Graag benadrukken we ook dat Parkrijk een nieuwbouwwijk in ontwikkeling is. Op dit moment zijn er drie Hely Hubs geopend. Dit betekent dat het aanbod van de deelmobiliteit nog enigszins beperkt is. De toekomstige Hely Hubs in Parkrijk worden gefaseerd aangelegd ten tijde van de oplevering van de openbare ruimte van de nabijgelegen woningbouwprojecten. Kijk voor meer informatie op www.rijswijkbuiten.nl/deelmobiliteit.

Openbaar vervoer

Bovendien is de inzet het openbaar vervoer van én naar RijswijkBuiten in de toekomst te verbeteren. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid van de stations van Rijswijk en Delft vanuit RijswijkBuiten, o.a. door de aanleg van zogenoemde fietssnelwegen. Dit zijn wegen waarop fietsers meer voorrang krijgen ten opzichte van autoverkeer en dus sneller op de plaats van bestemming zijn.

Klankbordgroep mobiliteit Parkrijk-West

Afgelopen maanden ontvingen wij verschillende meldingen over parkeerdruk in Parkrijk-West, dat ligt tussen de Zwenkgrasstraat en de Raaigrasstraat. Deze meldingen lopen uiteen van te weinig beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte en dat het gebruik van openbare parkeerplaatsen wordt verkozen boven het gebruik van privéparkeerplaatsen. Maar ook meldingen over een hoog autobezit onder bewoners dat niet overeenkomt met de parkeernorm. Daarnaast zijn er vragen over het gebruik van de deelmobiliteit op de Hely Hubs. Wij hebben gemerkt dat er zorgen zijn over de huidige situatie en de toekomstige (eind)situatie voor mobiliteit in Parkrijk-West. Daarom is klankbordgroep mobiliteit Parkrijk-West opgericht, waar bewoners van Parkrijk-West zich uiterlijk maandag 2 januari 2023 voor konden aanmelden.

Wat is er besproken in de klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit negen buurtbewoners, die zich eind vorig jaar na een oproep (in de brief met kenmerk 22.093373) hebben opgegeven om deel te nemen. In de drie bijeenkomsten van de klankbordgroep is gesproken over hoe mobiliteit en parkeren in Parkrijk is georganiseerd. Onder andere met behulp van de uitkomsten van het parkeerdrukonderzoek. Ook zijn ervaringen en tips van de deelnemers gedeeld over het gebruik van deelmobiliteit en parkeren. De verslagen van de bijeenkomsten vindt u verderop deze pagina.

In de gesprekken met de klankbordgroep kwam naar voren dat meerdere bewoners in bezit zijn van twee of meer auto’s, ondanks dat een groot deel van de woningen in Parkrijk-West (projecten De Wilgen, Park van Rodenburg en De Buitenparel) zijn verkocht met een parkeernorm van 1,3 (1 parkeerplaats per woning en 0.3 voor bezoekersparkeren). Dit zorgt voor druk op de beschikbare openbare parkeerplaatsen, vooral in het noordoostelijke deel van Parkrijk-West, waar de drie projecten met een parkeernorm van 1,3 liggen. Ook kwam naar voren dat deelmobiliteit door weinig bewoners als alternatief voor de (tweede) auto wordt gebruikt.

Er zijn tijdens de bijeenkomsten vier mogelijke oplossingen besproken, namelijk:

  • Het aanmoedigen van het gebruik van deelmobiliteit.
  • Het onderzoeken van het invoeren van vergunning parkeren.
  • Het eerder aanleggen van parkeerplaatsen die bij toekomstige projecten zijn voorzien.
  • Het verplaatsen van parkeerplaatsen. Dit houdt in dat er parkeerplaatsen worden verplaatst van gebieden waar parkeerplaatsen vaak leeg zijn, naar straten waar het lastig is om een vrije parkeerplaats te vinden.

Wat is er besloten?

Naast het aanmoedigen van het gebruik van de deelmobiliteit in Parkrijk, is er op basis van de gesprekken met de klankbordgroep besloten om op korte termijn 11 tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen in het noorden van de Parelgraslaan.

Op dit moment is besloten om niet verder te onderzoeken of vergunning parkeren ingevoegd kan worden. De parkeerdruk die de afgelopen tijd gemeten is, geeft hier onvoldoende aanleiding toe. Ook de leden van de klankbordgroep gaven aan hier geen voorstander van te zijn. Wij blijven de parkeerdruk in Parkrijk-West volgen. Wanneer de parkeerdruk in Parkrijk-West in de toekomst te hoog wordt, kan het invoeren van vergunning parkeren wel worden onderzocht als mogelijke oplossing.   

Om de ontstane parkeerdruk op korte termijn te verlichten worden er in het noorden van de Parelgraslaan 11 tijdelijke parkeerplaatsen met stelconplaten aangelegd. Deze parkeerplaatsen worden eerder aangelegd dan de bedoeling was. Als alles volgens planning verloopt, worden de tijdelijke parkeerplaatsen begin 2024 aangelegd. Zodra bekend is wanneer dit precies is, leest u dit op www.rijswijkbuiten.nl/werkzaamheden. Deze 11 tijdelijke parkeerplaatsen worden definitief aangelegd zodra de woningen in dit gebied worden gebouwd. Dit houdt in dat het aantal parkeerplaatsen in de eindsituatie (wanneer de bouw van Parkrijk klaar is) gelijk blijft.

Na de aanleg van de 11 tijdelijke parkeerplaatsen wordt aan de hand van parkeerdrukmetingen bepaald of deze parkeerplaatsen de parkeerdruk in Parkrijk-west verlagen. Nadat het project De Buitenpoort opgeleverd is, wordt begin 2025 geëvalueerd of deze oplossing voldoet.

Verslagen bijeenkomsten klankbordgroep

Het verslag van de drie bijeenkomsten van de klankbordgroep mobiliteit Parkrijk-West en de getoonde presentaties kunt u hieronder downloaden:

Veelgestelde vragen

Er worden per woning 1,3 parkeerplaatsen aangelegd, is er dan altijd één parkeerplek per woning beschikbaar?

Nee. Een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning betekent dat er in de omgeving van de woning 1,3 parkeerplaatsen worden aangelegd. Waarvan één parkeerplaats voor bewonersparkeren en 0,3 voor bezoekersparkeren. Dat er per woning één parkeerplaats wordt aangelegd in de buurt betekent niet dat deze parkeerplaats voor bewoners is gereserveerd. Dit is alleen het geval wanneer de parkeerplaats op privéterrein (mandelig gebied) is aangelegd tijdens de bouw van de woningen.

De deelvoertuigen en opstelplaatsen voor de minicontainers van Avalex nemen parkeerruimte in, wordt hiermee rekening gehouden?

Ja. Bij het berekenen van het aantal te realiseren parkeerplaatsen in het nieuwe deel van Parkrijk is rekening gehouden met de opstelplaatsen van minicontainers en de te realiseren Hely Hubs. Deze parkeerplaatsen maken dus onderdeel uit van het aantal parkeerplaatsen dat nodig is om aan de parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per woning te voldoen.

Worden parkeerplaatsen op privéterrein (mandelig gebied) meegerekend?

Ook parkeerplaatsen op privéterrein (mandelig gebied) worden meegerekend in de parkeernorm. Er wordt dus vanuit gegaan dat bewoners een openbare parkeerplaats niet verkiezen boven het gebruik van hun eigen privé parkeerplaats.

Ik ben net verhuisd naar Parkrijk en ik merk dat het lastig is om een vrije parkeerplek te vinden?

Parkrijk is een nieuwbouwwijk in aanbouw, waar regelmatig nieuwe woningen worden opgeleverd. Hierdoor kan het zijn dat de ervaren parkeerdruk tijdelijk hoger ligt, vanwege de extra geparkeerde voertuigen van partijen die vloeren, wandbekleding en tuinen aanleggen in en rondom de woningen.

Mijn buren hebben twee of meer auto’s, mag dat?

In Parkrijk geldt een parkeernorm van 1,3: per woning is één parkeerplaats voorzien en 0,3 voor bezoekersparkeren. Kopers van een woning in Parkrijk zijn hierover vanaf eind 2019 goed geïnformeerd bij de aankoop van hun woning. Wij gaan er dus vanuit dat kopers hun autobezit hierop afstemmen. Het is niet verboden meer dan één auto in bezit te hebben.

Mijn woning heeft geen privéparkeerplaats op eigen of mandelig terrein, kan ik een parkeerplaats kopen?

Nee. Het is niet mogelijk om een openbare parkeerplaats te kopen.

Volgt de gemeente de parkeersituatie in Parkrijk?

Ja. De introductie van deelmobiliteit in een gebiedsontwikkeling is nieuw voor de gemeente Rijswijk. Wij monitoren regelmatig de parkeerdruk in Parkrijk. In deze metingen wordt het gebruik van het aantal parkeerplaatsen geteld en wordt op verschillende tijdstippen gemonitord hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn. Dit levert een bezettingspercentage op. De gemeente Rijswijk hanteert een acceptabele norm van 85% of lager. Op basis van de laatste meting is geconcludeerd dat er in Parkrijk op dat moment geen sprake was van een hoge parkeerdruk en er binnen acceptabele loopafstanden altijd een parkeerplaats te vinden is.

Welke maatregelen kan de gemeente nemen wanneer de parkeerdruk te hoog is?

Op het moment dat bij het meten van de parkeerdruk blijk dat deze te hoog is, kan de gemeente een aantal maatregelen nemen om de parkeerdruk te verminderen. Bijvoorbeeld het extra stimuleren van het gebruik van deelmobiliteit of het invoeren van vergunningparkeren. Indien deze maatregelen de parkeerdruk niet verminderen, kan overwogen worden om extra parkeerplaatsen aan te leggen (hiervoor zijn in Parkrijk twee centrale locaties gereserveerd). Wanneer er in de toekomst extra maatregelen nodig zijn, worden (toekomstig) bewoners van Parkrijk hierbij betrokken. 

Het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd, worden de openbaar vervoersverbindingen van en naar RijswijkBuiten verbeterd?

Het is de inzet het openbaar vervoer van én naar RijswijkBuiten in de toekomst te verbeteren. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid van de stations van Rijswijk en Delft vanuit RijswijkBuiten, o.a. door de aanleg van fietssnelwegen. Dit zijn wegen waarop fietsers meer voorrang krijgen ten opzichte van autoverkeer en dus sneller op de plaats van bestemming zijn.

Scroll naar boven