Duurzame waterberging en -afvoer


In RijswijkBuiten kent water ook een historische waarde vanuit de historische buitenplaats. Daarom is bij de ontwikkeling van de wijk ook de capaciteit om water te bergen vanaf aanvang meegenomen. In RijswijkBuiten komen bestaande en nieuwe oplossingen voor waterberging samen.

Gescheiden riolering

Het veranderende klimaat wordt namelijk steeds meer gekenmerkt door flinke regenbuien afgewisseld door langere periodes van droogte, RijswijkBuiten is hierop voorbereid. Met een slim water- en bodemsysteem voorkomen we wateroverlast en uitdroging van de grond.

Regenwater wordt in veel wijken afgevoerd via het rioolstelsel, samen met het vieze afvalwater. Alles komt dan terecht bij de rioolwaterzuivering, terwijl dat voor het schone water niet nodig is. In RijswijkBuiten is een gescheiden rioleringsstelsel de standaard. Vuil afvalwater en schoner regenwater blijven apart in twee buizen. Het vuile water gaat naar de rioolzuivering. Het schone regenwater kan meteen terug in de grond of het open water (zoals sloten).

Bovengronds Afwatersysteem in Parkrijk

Normaliter wordt regenwater via het riool afgevoerd, waardoor het meteen uit het zicht verdwijnt. In deelgebied Parkrijk doen we dit anders: hier wordt het regenwater via speciale goten boven de grond via watergangen en speciaal in te richten groenstroken vertraagd afgevoerd naar omliggende waterpartijen. Zo wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.

Hoe werkt het?

Voorbeeld hemelwaterbrievenbus

Hemelwaterbrievenbussen
Het regenwater dat van de daken via de regenpijp naar beneden stroomt, wordt aangesloten op zogenaamde ‘hemelwaterbrievenbussen’ die in de voortuinen van de woningen zijn aangelegd. De hemelwaterbrievenbus bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een onderbak, opvulringen, uitstroomvoorziening en afdekplaat. En zorgt ervoor dat regenwater wordt opgevangen en begeleid over de stoepen en wegen.

Voorbeeld goot en opvangput

Speciale goot en opvangput
Vanaf de hemelwaterbrievenbussen stroomt het regenwater boven de grond af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in de weg. Daar vandaan wordt het regenwater over de straat weggevoerd naar opvangputten in de wijk. De opvangputten zorgen ervoor dat het water wegloopt in een ondergrondse watergang.

Opvang en afvoer locaties
Naast de speciale goten en opvangputten zorgen de speciaal ingerichte openbare groenstroken de zogeheten ‘raingarden’ voor (tijdelijke) opvang van het regenwater. Vervolgens zorgen de watergangen dat regenwater vertraagd wordt afgevoerd naar omliggende waterpartijen en het Wilhelminapark. Zo wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen. Er komt minder regenwater terecht in het riool, waardoor het riool minder belast wordt. Daarnaast hoeft het water niet meer gezuiverd te worden. Op de plattegrond hieronder is aangeduid waar de goten, opvangputten en raingardens zich in Parkrijk bevinden.

Overzicht met goten, opvangputten en raingardens in Parkrijk.
Scroll naar boven