homeNieuwsParticipatie Pasgeld

Participatie Pasgeld

Participatie Pasgeld

De gemeente Rijswijk heeft de ambitie om RijswijkBuiten – de nieuwe, duurzame woonwijk in aanbouw – verder te ontwikkelen als groenstedelijke woonomgeving. Hierbij zijn thema’s als groen, ecologie, water en klimaat niet alleen belangrijke pijlers voor de wijk, maar ook voor de ontwikkeling van Rijswijk als geheel.

Naast het creëren van een prettige woonomgeving, wil Rijswijk ook een gezonde leefomgeving bieden. Het gebied Pasgeld biedt Rijswijk en de wijde omgeving een aantal unieke mogelijkheden die de komende tijd verder worden verkend. Het gebied bestaat uit Pasgeld-West (gelegen tussen spoor en Lange Kleiweg) en Pasgeld-Oost (gelegen tussen de Lange Kleiweg en het Schiekanaal).

De integrale gebiedsontwikkeling voor dit gebied wordt vanuit een aantal aspecten bekeken: vanuit de verstedelijkingsopgave/woningopgave en vanuit de mogelijkheden die de gebiedsontwikkeling biedt om de functie en de kwaliteit van groen en de recreatieve en ecologische waarde van Pasgeld een verdere impuls te geven.


Balans in ruimtegebruik

Pasgeld spreekt als voormalige buitenplaats tot de verbeelding. Een integrale kijk op het gebied Pasgeld is van groot belang om een juiste balans te vinden in het ruimtegebruik waarbij behoeftes, voorzieningenniveau en leefbaarheid naar de toekomst toe geborgd worden.

Tijdens eerdere bijeenkomsten met de werkgroep Pasgeld is gesproken over de integrale ontwikkeling van Pasgeld. Hierbij werden thema’s verkend zoals identiteit, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het gebied, groenstructuur en groenwaarde, waterstructuur, wonen, mobiliteit, verkeersstructuur, economie, innovatie en duurzaamheid.

Participatie

Om recht te doen aan de unieke eigenschappen en mogelijkheden van het gebied en aan de inbreng van belanghebbenden daarin, is de gemeente Rijswijk een participatietraject gestart met de huidige bewoners en ontwikkelaars in het gebied. De bewoners zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Pasgeld, onderdeel van de Contactgroep Rijswijk-Zuid die de buurt al sinds 1975 vertegenwoordigt.

De Rijswijkse gemeenteraad heeft daartoe in juni 2020 het participatietraject voor Pasgeld vastgesteld. Doel hiervan is om belanghebbenden in en buiten het gebied mee te laten denken over de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Wie die partijen precies zullen zijn en over welke onderwerpen kan worden meegedacht, wordt de komende tijd door deze drie partijen in een co-creatie proces in kaart gebracht.

De participatie heeft betrekking op de integraliteit van het ontwikkelproces in Pasgeld en een nadere uitwerking voor de deelgebieden Pasgeld-West en Pasgeld-Oost, inclusief het slagenlandschap maar met uitzondering van de TNO-locatie. Voor de twee deelgebieden gelden verschillende kaders. Zo ligt er voor Pasgeld-West al een vastgesteld bestemmingsplan. Voor Pasgeld-Oost is er sprake van een exploitatieovereenkomst met de huidige grondeigenaar Synchroon.

De komende maanden werken de werkgroep Pasgeld, de gemeente Rijswijk en de betrokken projectontwikkelaars samen aan een zogeheten Discussienota. In de Discussienota worden proces en inhoud van de participatie beschreven.

De Discussienota wordt naar verwachting eind 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de participatie in Pasgeld. Bovendien kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van RijswijkBuiten.


DE BIJEENKOMSTEN

Startbijeenkomst op woensdag 8 juli 2020

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar en met het gebied, kijken waar kansen liggen, gedeelde ambities verkennen en bespreken hoe de samenwerking eruitziet. Na een wandeling door Pasgeld onder begeleiding van bewoners, werden presentaties en een workshop gehouden in buurtcentrum de Drassige Driehoek.


Tweede bijeenkomst op woensdag 15 juli 2020

Tijdens de tweede bijeenkomst hebben de bewoners toegelicht met welke partijen zij momenteel gesprekken voeren over het gebied en wat hun visie is op het slagenlandschap. De gemeente Rijswijk gaf een uitleg van de kaders en lopende processen en planningen, KuiperCompagnons een presentatie over de integrale gebiedsbenadering in een zogeheten hoofdplanstructuur voor Pasgeld en tenslotte ontwikkelaar Synchroon over de ambities voor Pasgeld-Oost. Hierna werd gezamenlijk besproken waar de ambities en visies voor het gebied overeenkomen of uiteenlopen.

In de komende bijeenkomsten wordt hier verder op ingegaan. Daarnaast staat de betrokkenheid van andere belangenpartijen centraal: met elkaar gaan we in kaart brengen wie dit zijn, hoe we hen bij de plannen willen betrekken en op welke manier dat het beste kan.


Derde bijeenkomst op woensdag 9 september 2020

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten zijn veel vragen opgehaald van de deelnemende partijen: bewoners, ontwikkelaars en de gemeente. Daarnaast hebben bewoners ook nog vragen gesteld in een brief gericht aan de gemeente. De vragen gingen over diverse onderwerpen zoals de kaders en begrenzing van het proces, regie op het proces en het betrekken van externe partijen in deze fase. Wethouder Jeffrey Keus sloot bij de bijeenkomst aan om in te gaan op deze vragen.

Vanwege de coronamaatregelen was de bijeenkomst dit keer niet in de Drassige Driehoek maar werd deze online gehouden via Teams.

De volgende bijeenkomst gaat met name over de plannen voor Pasgeld-West, de planning en de contouren van de Discussienota (het eindproduct van de consultatiefase, waar we momenteel met elkaar aan werken).

Een terugkoppeling op de vervolgbijeenkomsten zal op deze webpagina worden geplaatst.


 

Downloads

Geen documenten gevonden.  

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief