Pasgeld

Pasgeld is een veelzijdig stukje Rijswijk. Het gebied tussen de A4, de Vliet en het spoor kent een rijk verleden met een diversiteit aan functies: van buitenplaats tot wasserij en van kleiwinningsgebied tot tuindersgebied. Ook vandaag de dag kenmerkt Pasgeld zich als een gebied met een verscheidenheid aan functies: naast sportvelden, volkstuinen, bedrijven en woningen maken ook het Elsenburgerbos en het cultuurhistorisch slagenlandschap onderdeel uit van het gebied Pasgeld.

Van maart tot augustus 2021 hebben veel mensen meegedacht over de toekomst van Pasgeld. Onder andere via het online platform www.schetsboekpasgeld.nl, in een klankbordgroep, tijdens online bijeenkomsten of al wandelend op de Dag van Pasgeld. Met deze activiteiten is ontzettend veel waardevolle informatie en adviezen verzameld. Op basis hiervan is Schetsboek Pasgeld tot stand gekomen dat mede ten grondslag heeft gelegen aan de kaders en uitgangspunten voor Pasgeld.

Raadsbesluit oktober 2021
Na het afronden van het participatietraject heeft de gemeenteraad van de Gemeente Rijswijk op dinsdag 12 oktober ingestemd met de hoofdplanstructuur Pasgeld. Daarnaast heeft de gemeenteraad voor Pasgeld-West besloten de ontwikkeling van maximaal 1.000 woningen mogelijk te maken. Voor het gebied Pasgeld-Oost is de raad akkoord gegaan met de bouw van 100 tot 110 vrije sector woningen. Het raadsbesluit kunt u teruglezen op www.schetsboekpasgeld.nl.

Kaartbeeld hoofdplanstructuur Pasgeld

Actuele ontwikkelingen en vervolg

Op basis van de input uit het Schetsboek Pasgeld en het raadsbesluit is de afgelopen maanden verder gewerkt aan de uitwerking van de plannen.

Pasgeld-West

Voor Pasgeld-West is na het participatietraject en het raadsbesluit van oktober 2021 gewerkt aan de planvorming en de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure. In dat verband zijn en worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Naar verwachting kan voor de zomer van 2022 een voorontwerpbestemmingsplan aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd ter besluitvorming. Daarmee kan de fase van formele inspraak van start gaan, met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan. Grofweg zien de processtappen er als volgt uit:

  1. Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage incl. informatiebijeenkomst)
  2. Reacties verwerken
  3. Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (zes weken ter inzage voor zienswijzen)
  4. Verzameling en beantwoording zienswijzen
  5. Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad  (zes weken ter inzage voor beroep)

Wanneer het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zal tijdens een informatiebijeenkomst de opzet hiervan toegelicht worden en een presentatie van het stedenbouwkundig plan worden gegeven. Onderdeel van die presentatie zal ook een toelichting van het oppervlaktewatersysteem zijn.

Pasgeld-Oost

Voor Pasgeld-Oost zal nog dit kalenderjaar een nieuwe fase van het participatietraject starten. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2022 plaatsvonden, zal dit traject opvolging krijgen nadat een nieuw college van burgemeester & wethouders is geïnstalleerd. Als daarover meer bekend is, onder andere wanneer de participatie van start gaat en het te hanteren niveau van de participatieladder, ontvangen omwonenden daarover per post en/of per e-mail een uitnodiging van de eerste bijeenkomst.

Scroll naar top