Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan Sion Parck

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij hebben besloten de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening toe te passen om voor het gebied SionParck woningbouw mogelijk te maken. Op basis van de coördinatieregeling worden de volgende besluiten gezamenlijk voorbereid en gecoördineerd: het ontwerpbestemmingsplan “SionParck” en een ontwerp omgevingsvergunning. Zowel het ontwerpbestemmingsplan als het ontwerp omgevingsvergunning ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023. Gedurende deze periode kan een zienswijze worden ingediend.

Voorontwerpbestemmingsplan inzien

Op 4 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan SionParck. De voormalige Van der Maarel locatie (Pastoor verburchweg 6a) in het deelgebied Sion van RijswijkBuiten, wordt door BPD ontwikkeld onder de naam “SionParck”. Omdat de beoogde ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld: het ontwerpbestemmingsplan “SionParck”.

De ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning liggen vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023. In deze periode kunt u de stukken inzien, meer informatie hierover leest u onder ‘inzien ontwerpbestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en beschikking hogere grenswaarden’. Ook kunt als u dit wilt uw zienswijze insturen, meer informatie hierover leest u onder ‘indienen zienswijze’.

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde geluid

Uit onderzoek is gebleken dat het verkeer op rijksweg A4 zorgt voor een geluidsbelasting op de 54 te bouwen woningen die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Daarom is het voor de bouw van de nieuwe woningen nodig om een hogere waarde vast te stellen. Dit doen wij door middel van een ontwerp beschikking hogere grenswaarden, dat ook tussen vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023 ter inzage ligt. Ook kunt u als u wilt uw zienswijze insturen, meer informatie hierover leest u onder ‘indienen zienswijze’.

Inzien ontwerpbestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en beschikking hogere grenswaarden

U kunt het ontwerpbestemmingsplan op twee manieren inzien:

  1. Internet: Ga naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/landing, zoek op identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.BPSionParck-ON01.
  2. Langskomen bij Publieksvoorlichting: Een papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan is op afspraak in te zien bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 in Rijswijk. Om een afspraak te maken belt u op maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur naar telefoonnummer 14 070. Het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk plant dan samen met u een afspraak. Meer informatie leest u op www.rijswijk.nl/bestemmingsplan-inzien.

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. De gemeente gebruikt hiervoor de website www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt bovengenoemd besluit wordt ook gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Groot Rijswijk. Tot slot wordt dit besluit beschikbaar gesteld via de website www.overheid.nl.

Indienen zienswijze

Tussen vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023 kunt u als u dit wilt een zienswijze insturen. Een schriftelijke zienswijze kunt indienen door deze te sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via Team RijswijkBuiten (14070) of via ruimtelijkeplannen@rijswijk.nl.

WAt gebeurt er daarna?

De volgende processtappen voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn:

1. Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (vrijdag 25 augustus tot en met donderdag 5 oktober 2023, u kunt in deze periode een zienswijze indienen);

2. Verzameling en beantwoording zienswijzen;

3. Vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad (zes weken ter inzage voor beroep).

4. Wanneer er geen beroep wordt ingediend, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk

Scroll naar boven