Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan RijswijkBuiten

Op 23 januari heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over het bestemmingsplan “Sion – ’t Haantje, tweede herziening”. Het bestemmingsplan is door de uitspraak van de Raad van State geheel onherroepelijk in werking getreden. De gemeente is verheugd dat een einde is gekomen aan de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van woningbouwlocatie RijswijkBuiten. Nu kan de gemeente verder aan de slag met de realisatie van de duurzaamste wijk van Nederland.

Voorgeschiedenis

Op 13 december 2016 heeft de gemeenteraad van Rijswijk het bestemmingsplan vastgesteld. Daartegen is beroep ingesteld door chemiebedrijf DSM uit Delft waarna, bij tussenuitspraak van 8 november 2017, de raad is opgedragen om binnen 26 weken geconstateerde gebreken te herstellen. Daarop heeft de gemeenteraad bij besluit van 6 maart 2018 het bestemmingsplan “Sion – ’t Haantje, tweede herziening” gewijzigd vastgesteld. DSM heeft een zienswijze opgesteld over de wijze waarop de gebreken door de gemeente zijn hersteld.

Zitting

Op 16 oktober 2018 heeft de zitting plaatsgevonden. De procedure ging hoofdzakelijk nog over twee onderwerpen, te weten: geluid en externe veiligheid. Aan de orde was of de nog te bouwen woningen buiten de geluidzone van DSM tot een beperking van haar bedrijfsvoering zou leiden. Dat is volgens de Afdeling door DSM niet aannemelijk gemaakt. Verder werd de vraag gesteld of de gemeente voldoende aandacht had besteed aan het milieuaspect externe veiligheid. Volgens DSM was het veiligheidsrisico van haar activiteiten voor het plangebied onvoldoende onderzocht en verantwoord. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft de gemeente geen fouten gemaakt. Ook oordeelt de Afdeling dat de gemeente hierover voldoende overleg gevoerd heeft met de provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening aan DSM.

Scroll naar boven