Rijswijkse college kiest voor meer ruimte voor groen in Pasgeld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft de woningbouwplannen voor Pasgeld-Oost aanzienlijk aangepast. Dat is de uitkomst van een uitvoerig participatieproces in de 1e helft van 2021. Zo wordt het aantal woningen in Pasgeld-Oost bijna gehalveerd en moet meer ruimte komen voor groen en ecologische verbindingen in het hele gebied. Een definitieve beslissing over het gebied wordt genomen door de Rijswijkse gemeenteraad op 12 oktober aanstaande.

Pasgeld-Oost is van oorsprong een glastuinbouwlocatie. In 1999 zijn tussen de gemeente en een ontwikkelaar met een eigendomspositie afspraken gemaakt over woningbouw in dit gebied, waarna de bestaande kassen zijn gesloopt. De afspraak zag grofweg op de realisatie van ca. 200 woningen waarvan 30% sociaal. Destijds kon de realisatie van de uitgewerkte bouwplannen geen doorgang vinden door een (tot dat moment geheime) plofcirkel van TNO. Toen bekend werd dat de plofcirkel zou worden opgeheven, is de gemeente weer met de ontwikkelaar aan tafel gegaan.

Op basis van kritische signalen vanuit de directe omgeving en actuele ontwikkelingen en inzichten op het gebied van o.a. leefbaarheid, klimaatverandering en duurzaam ruimtegebruik zijn de plannen opnieuw tegen het licht gehouden.

Wethouder Jeffrey Keus zegt hierover: “Pasgeld is een prachtig en waardevol gebied met een rijke geschiedenis. We staan nu voor de keuze hoe de toekomst van dit gebied er uit gaat zien. Dat is een complexe opgave die vraagt om een zorgvuldige belangenafweging. Onderdeel van die afweging zijn o.a. de aspecten wonen, groen, water, cultuurhistorie, biodiversiteit en financiële haalbaarheid. De gemeente wil daar vanzelfsprekend de omgeving bij betrekken. Om die reden is gestart met een uitvoerig participatieproces.”.

In maart dit jaar startte de uitvoerige participatie met omwonenden, geïnteresseerden (bewoners), ondernemers en belangenverenigingen. De participatie voor Pasgeld heeft plaatsgevonden in een periode waarin het met de coronamaatregelen onmogelijk was om fysieke participatiebijeenkomsten te houden. Desondanks hebben zich ruim zestig belangstellenden gemeld om aan plenaire online bijeenkomsten deel te nemen. Uit de belangstellenden is een klankbordgroep samengesteld. Daarnaast is op 26 juni de Dag van Pasgeld georganiseerd. Deelnemers konden een wandeling door het gebied maken en zich bij diverse stands laten informeren over de stand van zaken van de planvorming en het participatieproces.

Waar aanvankelijk de woningbouwopgave in Pasgeld-Oost centraal stond, is de opgave gedurende het participatieproces verder verruimd tot een meer integrale benadering van het gehele gebied. Zo is door adviesbureau Tauw onderzoek gedaan naar de ecologische waarden en potenties van het hele gebied en is tevens een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd naar verschillende varianten. Vanuit een integrale benadering met meer aandacht voor landschappelijke kwaliteit, groen en water is het idee ontstaan om de bosloper te introduceren.

Deze kan gerealiseerd worden door minder woningen te bouwen in Pasgeld-Oost. Daarmee worden bestaande bomen behouden en een robuuste groenstructuur gewaarborgd. Deze sluit aan op het Elsenburgerbos en het slagenlandschap, eveneens te behouden als groene gebieden.

Het college stelt  voor in Pasgeld-Oost de ontwikkeling en realisatie van 100 tot 110 woningen mogelijk te maken.

Wethouder Keus: “De keuze om minder woningen te bouwen ligt in deze tijd allesbehalve voor de hand. Dit is de uitkomst van een integrale belangenafweging waarmee is gekozen voor de lange termijn en toekomstbestendigheid van dit dynamische gebied. Het leidt tot de ontwikkeling van Pasgeld tot eigentijdse buitenplaats, toegankelijk voor alle Rijswijkers en toekomstige generaties.

De uitkomsten van het participatieproces zijn met recht een verrijking van de inzichten. Ik wil iedereen die zich hiervoor heeft ingezet een groot compliment geven en natuurlijk enorm bedanken”. De volledige uitkomsten van het participatietraject staan in het Schetsboek Pasgeld in potlood, dat op 15 september wordt gepubliceerd. Op 12 oktober zal de Rijswijkse gemeenteraad het voorstel van het college van B&W bespreken en daar een besluit over nemen.

Scroll naar boven