homeWerkzaamheden en meldingen woonomgeving

Werkzaamheden en meldingen woonomgeving

Werkzaamheden en meldingen woonomgeving

U woont in een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Werkzaamheden

In onderstaand overzicht kunt u alle actuele werkzaamheden en (langlopende) wegafsluitingen vinden die de komende periode in RijswijkBuiten op de planning staan. Deze plattegrond is tevens op groot formaat te downloaden op deze pagina.

 

Langlopende wegafsluitingen

 • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion blijft nog zeker tot medio 2021 gesloten. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzakem.
 • 2. Loofgang en Terras van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van de Loofgang naar het Terras van Sion wordt pas geopend zodra alle woningen aan het Terras van Sion en Eilandrijk (Eilanden van Sion 4) zijn gerealiseerd. De afsluiting is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer schade aan de brug kan veroorzaken.
 • 3. Menagerie en Terras van Sion – fiets- en voetgangersbrug: De fiets- en voetgangersbrug van de Menagerie naar het Terras van Sion wordt in gebruik genomen zodra de bouw van de woningen aan het Terras van Sion gereed is.
 • 4. Boomgaard en Terras van Sion – watergang: Helaas zijn de bouwwerkzaamheden op Eilandrijk (Eilanden van Sion) vertraagd. De watergang van de Boomgaard naar het Terras van Sion ( tussen eiland 3 en 4 ) kan pas gegraven worden zodra de bouw op Eilandrijk gereed is. Tot die periode blijft de watergang in gebruik als bouwweg. Samen met de aannemer wordt bekeken wanneer naar verwachting begonnen kan worden met het graven van de watergang. Bewoners worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Geplande werkzaamheden eerste kwartaal 2019

 • 5. Boomgaard en Sionsweg – aanleg voetgangersbrug: In het eerste kwartaal van 2019 wordt een voetgangersbrug aangelegd aan het einde van de Boomgaard nabij de Sionsweg. Tevens wordt er een verkeersdrempel in de Sionsweg aangelegd. In verband met deze werkzaamheden zal de Sionsweg een aantal dagen worden afgesloten. Ter plaatse wordt een omleidingsroute aangegeven.
 • 6. Terras van Sion en Van Rijnweg – verplaatsen trapveldje: Het trapveldje naast het Terras van Sion is in januari 2019 verplaatst naar de Van Rijnweg, tussen nummer 1d en 3. Dit is nodig vanwege de toekomstige woningbouwontwikkeling op deze huidige locatie. Na het verplaatsen van het trapveld zal deze niet direct voorzien zijn van een volgroeide grasmat. Naar verwachting zal de grasmat in het voorjaar van 2019 voldoende zijn aangegroeid.
 • 7. Pastoor Verburchweg – aanleg fiets- en voetgangersbrug: In het eerste kwartaal van 2019 wordt in de Pastoor Verburchweg een fiets- en voetgangersbrug aangelegd. Aansluitend wordt het laatste stukje van de Pastoor Verburchweg ingericht.
 • 8. Beemdgraslaan – Kerstanjeburch – aanleg elektra kabels: Vanaf 4 februari wordt een kabel gelegd vanaf het nieuwe transformatorhuisje in de Kerstanjeburch naar het transformathuishuisje in de Beemdgraslaan. Hiervoor dient de tegelverharding aan de evenzijde van de Beemdgraslaan te worden opgebroken. Afhankelijk van de weersomstandigheden is de verwachting dat de werkzaamheden enkele weken zullen duren. De bewoners aan de evenzijde van de Beemdgraslaan worden door Stedin geïnformeerd.
 • 9. Kruising Buitensingel en de Van Rijnweg – aanleg riolering: Vanaf 18 februari wordt riolering aangelegd van de Buitensingel naar de Van Rijnweg. Gedurende de werkzaamheden wordt de Van Rijnweg voor de helft afgezet. De doorgang blijft gewaarborgd. De werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken.

Vragen en meldingen in uw woonomgeving

Mist u iets, of heeft u een melding of een aanvullende vraag? Wie u daarvoor het beste kunt benaderen is afhankelijk van het gebied waarop uw vraag betrekking heeft. Om de beantwoording van uw vragen te bespoedigen is het prettig als uw vraag bij de juiste afdeling binnenkomt. Hiervoor verwijzen wij u naar onderstaand overzicht. Dit overzicht is tevens op groot formaat te downloaden op deze pagina.

 

Spoed melding

Buiten kantooruren of in het weekend is de piketdienst van de gemeente Rijswijk ingeschakeld voor dringende klachten over werkzaamheden of calamiteiten in de openbare ruimte. De piketdienst is bereikbaar onder nummer: 06-53653202. Buiten de kantooruren en in het weekend bellen is alleen bedoeld voor zeer dringende zaken die direct een oplossing behoeven. 

Veelgestelde vragen en meldingen

Daarnaast ontvangen wij met enige regelmaat vragen en/of meldingen over de woonomgeving met een algemene strekking. Deze vragen, met bijbehorende antwoorden, kunt u vinden in onderstaand overzicht.

 • Gladheidsbestrijding: Bij gladheid wordt er gestrooid op de hoofverkeerroutes. De busroutes, wijkontsluitingswegen, gevaarlijke kruisingen en doorgaande fietspaden horen daarbij. Ook bruggen en viaducten krijgen speciale aandacht, omdat die sneller opvriezen. De gemeente Rijswijk is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding in Rijswijkbuiten.
 • Aanleg openbaar groen: Geregeld komen er vragen over de aanleg van het openbaar groen. Mede vanwege de extreme droogte in 2018 is er in het planten van bomen en struiken in algemene zin vertraging ontstaan. Veel voorraad is bij de kweker of in onze opslag helaas dood gegaan. Het aanbrengen van openbaar groen vindt zoveel mogelijk plaats in het plantseizoen, tussen 1 december en 1 april.
 • Beukenhaagjes: Bij de ontwikkeling van RijswijkBuiten is veel aandacht besteed aan het groene karakter van het openbare gebied. Onderdeel van het groen in de wijk is de groene erfafscheiding, die u in iedere voortuin terugvindt in de vorm van beukenhagen. In het najaar hebben wij diverse meldingen ontvangen over dode beukenhaagjes. Om het groene karakter in RijswijkBuiten te waarborgen is besloten om de dode beukenhaagjes éénmalig te vervangen. De datum voor het indienen van een melding is inmiddels verstreken. Dode beukenhagen, die uiterlijk 8 februari 2019 zijn gemeld, worden in het begin van het voorjaar vervangen.
 • Opslag bouw-en tuinmateriaal in de openbare ruimte: Met enige regelmaat komen er meldingen binnen over het opslaan van bouw-en tuinmaterialen in de openbare ruimte. Het is niet de bedoeling om in het openbaar gebied, zowel in de groenvakken als op de verharding, bouwmaterialen en andere goederen op te slaan. Dit kan schade veroorzaken aan reeds aangelegde groen en verharding. Tevens wordt de uitvoering van de inrichting van het openbare gebied belemmerd. De afdeling handhaving zal hier dan ook op toe zien en waar nodig optreden.
 • Storing rioolgemaal: In Sion aan de Jasmijn is een nieuw, groter, rioolgemaal gebouwd. Helaas komt het voor dat er materialen, zoals kledingstukken en schoonmaak attributen, in het riool terecht komen die daar niet thuis horen. Hierdoor raakt de pomp verstopt en ontstaat een storing. Wij verzoeken u alert te zijn op het voorkomen hiervan.
 • Opstelplaats mini-containers: Voor het plaatsen van de mini-containers zijn opstelplaatsen ingericht. Op diverse plekken in zowel Sion als Parkrijk, worden de mini-containers helaas niet geplaatst op de daarvoor aangegeven opstelplaatsen. In Sion zijn inmiddels op alle opstalplaatsen verkeersborden geplaatst, Parkrijk volgt zo spoedig mogelijk. Een plattegrond met alle aangewezen opstelplaatsen in Sion kunt u vinden op de website van RijswijkBuiten. Wij willen u verzoeken om voor het aanbieden van uw afval de aangewezen opstelplaatsen te gebruiken.