homeRijswijkBuitenOnderwijshuisvesting in RijswijkBuiten

Onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten

Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen in de wijk RijswijkBuiten zoveel mogelijk in de wijk of anders in de nabije omgeving, basisonderwijs te bieden.  Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg. Op deze pagina vindt u actuele informatie over de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten.


Planvorming onderwijshuisvesting RijswijkBuiten

Binnen de planvorming van deelgebied Parkrijk RijswijkBuiten is een nieuw permanent gebouw voor Montessorischool IKC Parkrijk opgenomen. Deze nieuwbouw wordt naar verwachting in de zomervakantie van 2021 opgeleverd. De planning voor de nieuwbouw heeft ruim een jaar vertraging opgelopen als gevolg van een bestemmingsplanprocedure. Dit heeft mede geleid tot een extra piek in leerlingenaantallen en een tekort aan onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten.

Om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, heeft de gemeenteraad in mei 2019 besloten om een bedrag beschikbaar te stellen  voor de realisatie van een extra tijdelijk schoolgebouw aan de Laan van ’t Haantje in Parkrijk RijswijkBuiten. De planning is dat dit gebouw voor de zomervakantie van 2020 wordt opgeleverd en 10 jaar zal blijven staan. In eerste instantie verhuist Montessorischool Parkrijk vanaf de tijdelijke locatie aan de Van Rijnweg, naar de tijdelijke locatie in Parkrijk. De tijdelijke locatie aan de Van Rijnweg komt dan beschikbaar voor IKC Buitenrijck. Zodra de definitieve huisvesting voor Montessorischool Parkrijk is gerealiseerd zal de Montessorischool de tijdelijke locatie aan de Laan van ’t Haantje verlaten. Op dat moment wordt op basis van actuele leerlingenprognoses bekeken aan welke van de twee scholen de extra onderwijshuisvesting wordt toegewezen.

Met de planvorming voor een tijdelijk noodgebouw en een nieuw permanent gebouw wordt de capaciteit van de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten naar verwachting medio 2020 en medio 2021 stapsgewijs vergroot, waardoor meer kinderen terecht kunnen op scholen in de wijk. Meer informatie over de planvorming vindt u verderop deze pagina. De aanmeldprocedure voor de scholen verschilt per onderwijsinstelling, de gemeente Rijswijk speelt hierin geen rol. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de onderwijsinstellingen.


| Nieuwbouw | Kindcentrum BuitenRijck

Kindcentrum BuitenRijck is een basisschool en kinderopvang onder één dak. De nieuwbouw, gelegen in deelgebied Sion, is in januari 2018 in gebruik genomen en biedt huisvesting voor 12 groepen onderwijs. Bovendien beschikt het gebouw over een inpandige gymzaal en welzijnsruimte ‘Buurtsuper Sion’, welke ook door derden kunnen worden gehuurd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Kindcentrum Buitenrijck en ‘Buurtsuper Sion’.


| Nieuwbouw | Montessorischool Integraal Kind Centrum Parkrijk

Op dit moment is Montessorischool IKC Parkrijk gevestigd in een tijdelijke locatie aan de Van Rijnweg 7 en 11 in deelgebied Sion. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten om voor een periode van 10 jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van een extra tijdelijk schoolgebouw in Parkrijk RijswijkBuiten. In eerste instantie zal Montessorischool IKC Parkrijk tijdelijk intrek nemen in deze tijdelijke locatie aangezien de bouw van de definitieve huisvesting in deelgebied Parkrijk door een bestemmingsplanprocedure vertraging heeft opgelopen. Meer informatie over de planvorming van de tijdelijke school vindt u verderop deze pagina. De planvorming voor de bouw van de nieuwbouw is gestart. Naar verwachting wordt de school in 2021 opgeleverd. Voor meer informatie over Montessorischool IKC Parkrijk, verwijzen wij u graag naar de website van Librijn.


| Tijdelijke onderwijshuisvesting | Parkrijk

In RijswijkBuiten is op dit moment een tekort aan onderwijshuisvesting. De gemeente is op grond van landelijke wetgeving verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft besloten om voor een periode van 10 jaar een bedrag beschikbaar te stellen voor de realisatie van een tijdelijk schoolgebouw in RijswijkBuiten.

Noodzaak tijdelijke school
Op dit moment zijn er twee basisscholen in de wijk, lntegraal Kindcentrum Buitenrijck aan de Metelerkampstraat en Montessorischool Parkrijk in een tijdelijk schoolgebouw aan de Van Rijnweg. Beide scholen hebben op dit moment een leerlingenstop. In nieuwbouwwijken is er in de beginfase altijd een snellere groei van leerlingen. Deze toename wordt niet meegenomen in het ontwerp van de permanente schoolgebouwen. Om de extra groei op te vangen én kinderen uit RijswijkBuiten de mogelijkheid te bieden om in de wijk naar school te gaan, zijn er op korte termijn noodlokalen nodig. Voor het plaatsen van deze noodlokalen is een locatie gevonden aan de Laan van ’t Haantje, ten oosten van de Parelgraslaan. Bij het zoeken naar een geschikte locatie is onder andere gekeken naar de veiligheid en bereikbaarheid van de schoolomgeving.

Planvorming 

Op maandag 28 oktober 2019 heeft er voor omwonenden een bijeenkomst plaatsgevonden over de tijdelijke school in Parkrijk. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op de voorgenomen locatie, de inrichting van de openbare ruimte rondom de tijdelijke school en het te doorlopen proces.

De presentatie van 28 oktober 2019 kunt u downloaden op deze pagina. Graag benadrukken wij dat de informatie die is opgehaald tijdens de bewonersavond op 28 oktober jl., in de getoonde tekeningen nog niet is verwerkt. De tekeningen hebben een voorlopig karakter, de definitieve uitwerking kan dan ook afwijken. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de getoonde tekeningen

Voortgang (update 13 maart 2020)

De gemeente waardeert de inbreng van omwonenden ten aanzien van het getoonde voorlopige ontwerp. Naar aanleiding van uw reacties werkt de afdeling verkeer op dit moment aan een aangepast voorstel. Vooruitlopend op de definitieve verkeersinrichting is in januari 2020 een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de tijdelijke school ingediend. Deze is op dit moment in behandeling bij de gemeente Rijswijk.

Het streven is om de tijdelijke school in de zomervakantie van 2020 op te leveren. Om te zorgen dat meer kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen is het noodzakelijk dat voorafgaand aan de afgifte van de omgevingsvergunning al wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden. Graag benadrukken wij dat de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden geen invloed heeft op het proces van de vergunningverlening.

Start voorbereidende werkzaamheden

Op maandag 16 maart 2020 is Van Gelder gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om werkzaamheden voor grondverbetering onder de fundering van het tijdelijke schoolgebouw. Het bestaande terrein wordt afgegraven en opgehoogd met zand.

Zodra er meer informatie bekend is over de aanvraag omgevingsvergunning, de definitieve verkeersinrichting rondom de school én de vervolgplanning informeren wij u.

Op de hoogte blijven

Via deze website kunt u op hoofdlijnen op de hoogte blijven van de voortgang rondom de realisatie van de tijdelijke school.


| Vragen |

De actuele stand van zaken over de onderwijshuisvesting in RijswijkBuiten vindt u op de website van RijswijkBuiten. Heeft u aanvullende vragen over onderwijshuisvesting in de gemeente Rijswijk? Neem dan contact met de afdeling Jeugd, Onderwijs & Brede scholen via het Klant Contact Center van de gemeente Rijswijk (telefoonnummer 14 070) of via het contactformulier.

 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief