homeBewonersActuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

Actuele werkzaamheden

RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw. De komende jaren staat er nogal wat te gebeuren, zowel in Sion als in Parkrijk. Alle werkzaamheden worden met veel zorgvuldigheid uitgevoerd. Bovendien worden er, om de overlast te beperken en de veiligheid te borgen, op een aantal plekken in de wijk tijdelijke bouwwegen aangelegd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.


Samen veilig doorwerken tijdens Corona

De effecten van de corona crisis zijn ook in de bouwsector flink te merken. Maar op veel plekken in het land, waaronder ook in RijswijkBuiten, wordt met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften toch door gewerkt waar dat kan. Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand ook bij overleg en eten in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.


Overzicht actuele (weg)werkzaamheden 

In onderstaande plattegrond vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden, (langlopende) wegafsluitingen en tijdelijke bouwwegen in RijswijkBuiten.

Bouwwegen

 • a. Bouwweg Kloosterpad en Laan van Sion – Voor het bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout.
 • b. Bouwweg Boomgaard en Terras van Sion – Voor het bouwverkeer naar Buitenplaats Syon.
 • c. Bouwweg Parkrijk – Om de overlast te beperken en de veiligheid in de wijk te waarborgen, is ten zuiden van het Wilhelminapark inmiddels een bouwweg aangelegd. Al het bouwverkeer voor de realisatie van de woningbouw en de openbare ruimte in Parkrijk verloopt via deze bouwweg en de Prinses Beatrixlaan. Alleen het bouwverkeer van De Comphaan, de Linden en ProRail maakt gebruik van de Laan van ’t Haantje, ’t Haantje of de Lange Kleiweg. ProRail heeft u via een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten.

Langlopende wegafsluitingen en werkzaamheden

 • 1. Kloosterpad en Laan van Sion – verkeersbrug: De verkeersbrug van het Kloosterpad naar de Laan van Sion is afgesloten voor autoverkeer, de brug is wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De afsluiting voor autoverkeer is noodzakelijk om te voorkomen dat bouwverkeer naar de Gele Lis en Rijshout schade aan de brug kan veroorzaken. Gezien de nog uit te voeren projecten is de verwachting dat de brug de komende jaren nog afgesloten blijft voor autoverkeer.
 • 2. Terras van Sion – voorbereidende werkzaamheden: Het fiets- en voetpad op de kop van het Terras van Sion is vanaf nieuwbouwproject Buitenplaats Syon tot en met de bouwweg Boomgaard en Terras van Sion afgesloten voor voetgangers en fietsers. De afsluiting is noodzakelijk om de aanvoer van bouwmaterieel veilig te laten verlopen. Voor fietsers en voetgangers richting de Sionsweg (omgeving de Eilanden van Sion) is een omleidingsroute ingesteld via de fiets- en voetgangersbrug van het Terras van Sion richting de Menagerie of via de Laan van Sion en de Gele Lis. Fietsers en voetgangers van en naar de Prinses Beatrixlaan kunnen het beste gebruik maken van de omleiding via de fiets- en voetgangersbrug tussen het Terras van Sion en de Menagerie. Ter plekke zijn omleidingsroutes aangegeven. De afsluiting duurt naar verwachting tot het derde kwartaal van 2021.
 • 3. Laan van ’t Haantje en Lange Kleiweg –  aanleg Spooronderdoorgang: In de zomer van 2019 is ProRail gestart met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. De aanpassingen over het traject tussen Rijswijk en Rotterdam voert ProRail vanaf medio 2019 tot eind 2024 uit.
 • 4. Afsluiting Rijshout – bouw woningen: in verband met de bouw van 5 woningen wordt de Rijshout, tussen de Gele Lis en de Zilverschoon, tijdens werkdagen overdag afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot het derde kwartaal van 2021.

Kortlopende werkzaamheden:

De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden:

 • 5. Laan van ’t Haantje – voorbereidende werkzaamheden: Op maandag 16 maart 2020 start Van Gelder met de voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om werkzaamheden voor grondverbetering onder de fundering van het tijdelijke schoolgebouw. Het bestaande terrein wordt afgegraven en opgehoogd met zand. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.
 • 6. Metelerkampstraat: Op 26 mei 2020 wordt gestart met de aanleg van het schoolplein en de aangrenzende openbare ruimte nabij het appartementencomplex. Tijdens de bouw van het schoolgebouw is een trap gerealiseerd die zou kunnen voorzien in een toegang naar een loopbrug tussen Sion en Parkrijk. Op korte termijn wordt deze loopbrug niet aangelegd, een verbinding aan Parkrijk zijde ontbreekt. In het inrichtingsplan voor de aangrenzende openbare ruimte rondom de trap was ruimte gereserveerd voor een helling, zodat de loopbrug ook voor kinderwagens en rolstoelen toegankelijk zou zijn. Omdat de loopbrug op korte termijn niet wordt aangelegd, is besloten om de openbare ruimte rondom de trap tijdelijk anders in te richten. Door de gefaseerd uitvoering van de openbare ruimte zijn kleine wijzigingen ontstaan in de locatie van de speeltoestellen en de ondergronden aan in het schoolplein. Daarnaast zal drainage worden toegevoegd in het speelterrein onder de trap om plasvorming te voorkomen. De werkzaamheden starten op 26 mei 2020, en zullen afhankelijk van de voortgang naar verwachting 6 weken duren.

 • 7. Oyevaerswey, Parelgraslaan en Ockenburger Tientweg –  voorbereidende) werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen voor de bouw van woningen in project ‘De Lanen’: Het overgrote deel van deze werkzaamheden vindt plaats binnen het bouwterrein en zal zonder hinder van de omgeving kunnen plaatsvinden. Echter de kabels en leidingen moeten aansluiten op bestaand gebied. Dit betekent dat de bouwhekken langs de Oyevaerswey (ter hoogte van huisnummers 27 tot en met 37) 1 meter worden omgezet, in de richting van de woningen. De rijbaan van betonplaten wordt hierdoor circa 1 meter smaller. De aannemer CMD start op woensdag 8 juli 2020, voorafgaand aan de aanleg van de kabels en leidingen, met de voorbereidende werkzaamheden in de Oyevaerswey.  Deze werkzaamheden betreffen: het boren van gaten in de betonplaten en het omzetten (circa 1 meter) van de bouwhekken. Aansluitend start aannemer Baas BV met de aanleg van de kabels en leidingen in project “De Lanen”. Voor deze werkzaamheden wordt in het bestaand gebied gewerkt in de Parelgraslaan en Ockenburger Tientweg. Aannemer Baas BV zal bewoners hierover nader informeren. De woningen blijven te allen tijden bereikbaar. De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7.00 uur en 16.00 uur en duren naar verwachting tot en met vrijdag 31 juli 2020. Omwonenden ontvangen een brief op het huisadres. Hebt u naar aanleiding van deze werkzaamheden vragen, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl of Baas BV via A. Boer, via a.boer@baasbv.nl.
 • 8. Laan van Sion, Guldeling, Zoete aagt – definitieve inrichting straten: De uitvoering van deze werkzaamheden zal plaatsvinden tussen maandag 10 augustus t/m vrijdag 9 oktober 2020, tussen 07:00 uur en 16:00 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 fases. Tijdens Fase 1, van 10 augustus t/m 28 augustus 2020, worden de Laan van Sion en Zoete Aagt gedeeltelijk afgesloten maar blijven de woningen te voet of met de fiets wel bereikbaar. Tijdens deze fase is ook de binnenplaats bereikbaar via de Guldeling. Op de Mirabelle wordt tijdelijk (gedeeltelijk) twee richtingsverkeer ingesteld. Daarna volgt Fase 2, van 19 augustus t/m 30 september 2020, hierin is de gehele Laan van Sion afgesloten en zijn er omleidingen geplaatst om de wijk te bereiken via de Prinses Beatrixlaan, Laan van Sion, de Buitensingel en de Zoete Aagt. Op de Mirabelle en de Spieringsweteringsweg wordt tijdelijk (gedeeltelijk) twee richtingsverkeer ingesteld. De binnenplaats blijft bereikbaar. Daarna volgt Fase 3, van 12 september t/m 29 september 2020, tijdens deze fase wordt het laatste stuk van de Guldeling en de Laan van Sion gerealiseerd. Tijdens deze fase wordt het asfalt aangebracht en zal de binnenplaats tussen de Zoete Aagt en de Guldeling niet bereikbaar zijn op 28 en 29 september 2020. U wordt verzocht tijdens deze periode de auto elders in de wijk te parkeren. Tenslotte zal in Fase 4, vanaf 30 september 2020, aan de Buitensingel parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De werkzaamheden gaan ongeveer 2 weken duren en tijdens de werkzaamheden is er kans op stremming bij het betreden van de wijk. Het verlaten van de wijk kan via de Laan van Sion. Tijdens iedere fase wordt er een deel van de weg afgesloten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Tijdens deze werkzaamheden is het werkgebied niet te kruisen met de auto en zijn de aangrenzende woningen dus niet bereikbaar voor autoverkeer. Wel zijn de woningen te alle tijden te voet of met de fiets te bereiken. In geval van nood kunnen hulpdiensten altijd het werkgebied doorkruisen. Omwonenden hebben een brief op het huisadres ontvangen. Voor vragen kunt u contact opnemen, via de mail of WhatsApp, met onze omgevingsmanager Sander Zuyderwijk op het telefoonnummer 06 – 202 205 23 Ook kunt u een email sturen naar emailadres szuyderwijk@vangelder.com. Er wordt dan binnen een werkdag contact met u opgenomen.

Actieplan verkeersveiligheid

RijswijkBuiten is een nieuwbouwwijk in aanbouw. Deelgebied Sion krijgt inmiddels steeds meer vorm, en in de wijk is steeds minder bouwverkeer te vinden. Dat betekent dat ook de inrichting van het verkeer in Sion op veel plaatsen definitief kan worden ingericht. De komende maanden worden er daarom op diverse plekken in Sion verkeersvoorzieningen aangepast naar een definitieve situatie. Hierbij gaat het in veel gevallen om kleine aanpassingen zoals het aanbrengen en/of wijzigen van bebording. Op verschillende plaatsen in Sion worden er bovendien verkeersremmende maatregelen gerealiseerd om de snelheid van het aanwezige verkeer te verlagen, zoals de aanleg van in-en uitritten en verkeersdrempels. Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van verkeersremmende maatregelen, dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden:

 • op dit moment zijn er geen actuele werkzaamheden.

Start voorbereidende werkzaamheden De Wilgen Parkrijk

De Combinatie Midden Delfland (CMD) start in de eerste helft van februari 2020 met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woningen in project ‘De Wilgen’ in Parkrijk. Nieuwbouwproject de Wilgen wordt ter hoogte van de Oyevaerswey en de Ockenburger Tientweg gerealiseerd. Naar verwachting start de Combinatie Midden Delfland in de week van 10 februari 2020 met de werkzaamheden in de Wilgen, deze bestaan hoofdzakelijk uit:

 • het opruimen en inrichten van het werkterrein op locatie;
 • het uitvoeren van grondwerk;
 • de aanleg van de riolering;
 • de aanleg van een aansluiting op de bouwweg Parkrijk, ten zuiden van het Wilhelminapark.

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot eind maart 2020, waarna Dura Vermeer Bouw start met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woningen.

Vragen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl.


Start voorbereidende werkzaamheden Parkrijk Oost

De Combinatie Midden Delfland (CMD) start in de week van 14 april 2020 met de voorbereidende werkzaamheden in het oosten van Parkrijk voor de bouw van woningen in project ‘De Lanen’ en de nieuwbouw van Montessorischool Parkrijk.

De werkzaamheden

Naar verwachting start de Combinatie Midden Delfland in de week van 14 april 2020 met de werkzaamheden in oosten van Parkrijk, deze bestaan hoofdzakelijk uit:

 • het opruimen en inrichten van het werkterrein op locatie
 • het uitvoeren van grondwerk en transport;
 • de aanleg van de riolering;
 • de aanleg van een bouwweg tussen de bouwwege Parkrijk, ten zuiden van het Wilhelminapark en de Laan van ’t Haantje.

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot en met juni 2020, waarna MorgenWonen en Boele & van Eesteren (VolkerWessels Vastgoed) starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de woningen.

De grond- en zandtransporten vinden voornamelijk plaats via de bouwweg ten zuiden van het Wilhelminapark. Incidenteel zal er gedurende een korte periode ook gebruik moeten worden gemaakt van de Laan van ’t Haantje, dezelfde route als ProRail. ProRail heeft u via een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe spooronderdoorgang RijswijkBuiten. Een actueel overzicht van alle (weg)werkzaamheden in de openbare ruimte van RijswijkBuiten kunt u vinden op www.rijswijkbuiten.nl/actuele-werkzaamheden.

Vragen

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er op enig moment overlast ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Combinatie Midden Delfland via rijswijkbuiten@cmdcw.nl.


Werkzaamheden ProRail aan het spoor langs RijswijkBuiten

In de zomer van 2019 is ProRail gestart met de uitvoering van het Project Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam. ProRail maakt het spoor geschikt om over dit traject meer treinen te kunnen laten rijden en zo het reizen per trein gemakkelijker te maken. De aanpassingen over het traject tussen Rijswijk en Rotterdam voert ProRail vanaf medio 2019 tot eind 2024 uit.Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar de projectpagina over spooronderdoorgang RijswijkBuiten.


 

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief